Les dates d'inscripció a l'escola bressol El Pit Roig seran del 30 d'abril a l'11 de maig de 2018, ambdós inclosos

Dilluns, 9 d'abril de 2018 a les 00:00

Les dates d'inscripció a l'escola bressol El Pit Roig seran del 30 d'abril a l'11 de maig de 2018, ambdós inclosos. A més, el proper dissabte 21 d'abril de 2018, l'escola El Pit Roig celebra una jormada de portes obertes de 11h a 12:30h del matí.

Annex 1
Primer cicle d'educació infantil en llars d'infants o escoles bressol públiques

1. Participants en el procés i requisits d'edat
Cal presentar la sol·licitud de preinscripció per ser admès per primera vegada en una llar d'infants o escola
bressol pública.
Per poder participar en la preinscripció i escolaritzar-se en el centre cal que els infants tinguin com a mínim 16
setmanes a l'inici del curs escolar. Si el centre té vacants, pot admetre al llarg del curs infants a partir del
moment que compleixin 16 setmanes.


2. Presentació de sol·licituds
La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta al centre, junt amb la documentació acreditativa, dins
el termini indicat en l'apartat 3 d'aquest annex.
Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per infant i municipi.
En cas de duplicitat de sol·licituds s'invaliden els drets de prioritat que puguin correspondre. Es considera
duplicitat quan es presenten dues o més sol·licituds que inclouen llars d'infants públiques del mateix municipi.
Per a llars d'infants públiques de municipis diferents, es pot presentar una sol·licitud per a cada municipi i en
aquest cas no es considera que hi ha duplicitat.

3. Calendari de preinscripció i matrícula
Els ajuntaments que hagin assumit les competències relacionades amb el procés de preinscripció i admissió
d'infants a les llars d'infants o a les escoles bressol públiques poden establir un calendari propi, que han de fer
públic abans del dia 6 d'abril de 2018. El calendari ha d'estar comprès entre el 23 d'abril i el 15 de juny de
2018.
En cas de no establir cap calendari propi, el calendari és el següent:
- Publicació de l'oferta: entre el 23 i el 25 d'abril de 2018.
- Període de presentació de sol·licituds: del 30 d'abril a l'11 de maig de 2018, ambdós inclosos.
- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 22 de maig de
2018.
- Termini per presentar una reclamació: del 23 al 25 de maig de 2018.
- Sorteig del número de desempat: entre el 23 i el 25 de maig de 2018.
- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva, dels infants
admesos i, si escau, de la llista d'espera: 1 de juny de 2018.
- Període de matrícula: del 4 al 8 de juny de 2018, ambdós inclosos.


4. Procediment de desempat
Es fa a cada centre, després de la publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la
puntuació provisional, i d'acord amb el que preveu el punt 7 d'aquesta Resolució.


5. Documentació que cal presentar
5.1 Juntament amb la sol·licitud i en el termini establert, cal presentar la documentació següent que identifica
la persona sol·licitant:
- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació
d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de
fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si
es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
De manera extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden
acreditar amb el document d'identitat o el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que
la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància
per escrit de la decisió adoptada.
5.2 Segons pertoqui, caldrà presentar la documentació que acredita el compliment dels criteris al·legats (veure
els apartats 5.2 i 5.3 de l'annex 2).


6. Criteris de prioritat, com acreditar-los i barem que s'aplica
6.1 Criteris generals.
Són els mateixos que en l'apartat 5.2 de l'annex 2.
6.2 Criteris complementaris.
Són els mateixos que en l'apartat 5.3 de l'annex 2.
6.3 Els ajuntaments que han assumit la competència en matèria d'admissió d'alumnes del primer cicle
d'educació infantil dels centres públics s'han de regir pels criteris abans esmentats i per la resta que
estableixen en exercici de les seves competències i poden elaborar el seu propi barem per a cadascun.

7. Assignació
Quan l'oferta de places és inferior al nombre de sol·licituds, l'assignació es fa d'acord amb el que estableix el
punt 5 de la Resolució.
En el cas de germans que sol·liciten ser admesos en un mateix centre i per un mateix nivell i així ho fan
constar a la sol·licitud, els números de desempat que se'ls assignen, d'acord amb el que estableix el punt 7 de
la Resolució, són correlatius. Si per error, detectat després de l'assignació d'aquest número, no ho són, es
considera que el número que els correspon és el més petit dels assignats.


8. Matrícula
Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en l'apartat 3 d'aquest
annex. Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la
plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.
A més de la documentació aportada quan es presenta la sol·licitud de preinscripció, per a la formalització de la
matrícula cal presentar:
- fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents.
Quan no es tingui el carnet de vacunacions, s'ha de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de
l'infant on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents (article 4 de l'Ordre de 29 de juny
de 1981, per la qual s'aprova l'establiment dels registres perifèrics de vacunacions). Si el nen no ha estat
vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
- el DNI renovat amb la nova adreça si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.

Darrera actualització: 09.04.2018 | 14:13