BAN Municipal, estat d'alarma del COVID-19

Diumenge, 15 de març de 2020 a les 00:00

BAN
L’Il·lma. Sra. PAMELA ISÚS SAURÍ, Alcaldessa de Sant Pere de Vilamajor,

INFORMO

Atesa la necessitat d’evitat la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
b) Assistència a instal·lacions sanitàries.
c) Desplaçament al lloc de treball per a la seva prestació laboral, professional o empresarial.
d) Tornar al lloc de residència habitual.
e) Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances. g) Per causa de força major o per situació de necessitat.
h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, que haurà de fer-se individualment, llevat que s’acompanyi persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la seva realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat.

La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.

Pamela Isús Saurí
Alcaldessa Sant Pere de Vilamajor,
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Darrera actualització: 15.03.2020 | 12:53