Turisme Sostenible al Baix Montseny

El Consell Comarcal liderarà la gestió i execució del programa FEDER - Turisme sostenible al Baix Montseny amb la participació dels ajuntaments de Llinars del Vallès, Santa Maria de Palautordera i Sant Pere de Vilamajor. Aquesta operació ha estat seleccionada com beneficiària del cofinançament FEDER al marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

1.      Introducció

La Direcció General de l’Administració Local va emetre, el dia 15 de febrer, la proposta de resolució provisional referent a la concessió de subvencions a les operacions de les entitats locals catalanes susceptibles de cofinançament pel PO FEDER 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.

El Programa Operatiu del FEDER Catalunya 2014-2020 té com objectiu la promoció d’un creixement intel·ligent, sostenible i integrador del territori, en línia amb les directrius marcades per l’Estratègia Europa 2020 de la Comissió Europea i la seva translació a Catalunya.

En quant a les actuacions previstes pel Programa Operatiu FEDER, les actuacions impulsades en el marc de l’eix prioritari 6, pretén conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos. Així les actuacions s’han d’englobar en el objectius específics 6.3.1. i 6.3.2., i prioritzar la inversió en la conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural.

En referència al projecte “Turisme sostenible al Baix Montseny” que ha rebut cofinançament del fons FEDER 2014-2020, l’ens beneficiari i l’ens executor és el Consell Comarcal del Vallès Oriental.

El Consell Comarcal del Vallès Oriental és una administració pública local constituïda el 9 de març de 1988, a fi de donar compliment al mandat de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que atribueix a la comarca el caràcter de peça necessària en l’organització territorial catalana, juntament amb el municipi.


 

 2.      Definició general de l’operació

Amb aquest projecte que es presenta al FEDER Eix 6, i en el qual participen tres municipis del Baix Montseny – Santa Maria de Palautordera, Llinars del Vallès i Sant Pere de Vilamajor – el Consell Comarcal del Vallès Oriental planteja una oferta turística encaminada a donar una alternativa d’arribada i d’esbarjo al parc Natural del Montseny, amb la finalitat de valoritzar turísticament els municipis del baix Montseny, i treure pressió de la circulació rodada que pateix el massís del Montseny.

Els objectius són:

  • Crear una ruta turística alternativa al Baix Montseny des de l’ús dels serveis i activitats que plantegen els municipis participants per a aconseguir valoritzar el patrimoni natural i cultural i potenciar el desenvolupament econòmic i l’ocupació de la zona.
  • Treure pressió al Parc Natural del Montseny, que pateix d’una alta demanda turística que a més està estacionalitzada. Les actuacions previstes permeten contribuir a l’esponjament dels fluxos de visitants al Parc. 

a) El Centre de dinamització del turisme sostenible a l'Estació de Ferrocarril de Santa Maria de Palautordera;

b) El Centre d'Informació Cultural i Paisatge Baix Montseny – BTT de Llinars del Vallès;

c) Centre de promoció cultural tradicional i artístic Baix Montseny de Sant Pere de Vilamajor.

Pretenen ser pols de dinamització turística de la porta del Montseny i punt d’inici i final de les rutes de cicloturisme i senderisme.

Aquestes tres actuacions acolliran activitats culturals per posar en valor el patrimoni cultural material i immaterial del Vallès Oriental, com la tradició excursionista, a través d’activitats i exposicions temporals i itinerants.

  • Contrarestar i reduir l'alt ús del vehicle al Parc. Un 73,7% de visitants accedeix al Montseny en vehicle privat. Per aconseguir la promoció del turisme sostenible i responsable amb el medi ambient i esdevenir la porta d’entrada al Montseny amb transport públic es planteja la creació del:
    1. El Centre de dinamització del turisme sostenible a l’Estació de Ferrocarril de Santa Maria de Palautordera;
    2. El Centre d’Informació Cultural i Paisatge Baix Montseny – BTT de Llinars del Vallès, on es projecta crear serveis i infraestructures destinats a promocionar l’accés al Parc a peu o en bicicleta des d’aquests dos centres (servei de lloguer i reparació de bicicletes, dutxes i taquilles, punt d’informació de la xarxa de rutes naturals que ofereix l’entorn);
    3. Carril bici que connecta l’estació de Santa Maria de Palautordera a la ruta de la Tordera. Aquesta actuació permet que aquells visitants que arriben amb transport públic fins a l’estació de ferrocarril de Santa Maria de Palautordera puguin deixar el vehicle i disposar d’una connexió ciclable entre l’estació i l’inici de rutes de senderisme i ciclisme com la Ruta de la Tordera.

Per la quantitat de rutes de senderisme i cicloturisme naturals i culturals, per ser una de les zones més apreciades per la tradició excursionista catalana, i per el patrimoni cultural propi, es vol convertir el Parc en un producte turístic competitiu i de referència del turisme actiu, de natura i cultural en l’àmbit del senderisme i el cicloturisme.

 

3.      Pressupost de l’operació

     

(imports sense IVA)

 

OPERACIÓ: "TURISME SOSTENIBLE AL BAIX MONTSENY"

   
 

ACTUACIÓ

PRESSUPOST
 TOTAL

PRESSUPOST
ELEGIBLE

 

Centre de dinamització del turisme sostenible a l’Estació de Ferrocarril de Santa Maria de Palautordera

1.129.883 €

838.613,88 €

       
 

Carril bici de l’estació de Santa Maria de Palautordera a la ruta de la Tordera

19.208,43 €

19.208,43 €

       
 

Centre de promoció cultural tradicional i artístic Baix Montseny de Sant Pere de Vilamajor

346.260,25 €

337.973,08 €

       
 

Centre d’Informació Cultural i Paisatge Baix Montseny – BTT de Llinars del Vallès

295.760,49 €

295.760,49 €

       
 

Accions de promoció i difusió del projecte

163.933,10 €

163.933,10 €

       
 

Altres serveis de suport al projecte

147.022,00 €

116.249,20 €

       
 

Altres despeses de personal i generals

143.336,00 €

143.336,00 €

 

IMPORT TOTAL DE L’OPERACIÓ:

2.245.403,27 €

1.915.074,18 €

 

4.      Descripció del projecte

 Amb aquest projecte que es presenta al FEDER Eix 6, i en el qual participen tres municipis del Baix Montseny – Santa Maria de Palautordera, Llinars del Vallès i Sant Pere de Vilamajor – el Consell Comarcal del Vallès Oriental del Vallès Oriental planteja una oferta turística encaminada a donar una alternativa d'arribada i d'esbarjo al parc Natural del Montseny, amb la finalitat de valoritzar turísticament els municipis del baix Montseny, i treure pressió de la circulació rodada que pateix el massís del Montseny.

Aquest projecte té quatre línies d'actuació:

1. Centre de dinamització del turisme sostenible a l'Estació de Ferrocarril de Santa Maria de Palautordera.

a) Pel que fa a la rehabilitació de l'Estació de Palautordera es proposen uns usos directament relacionats, en la informació i en les activitats de promoció turística i de coneixement del parc i amb l'activitat ferroviària, que es desenvolupen en planta baixa i a peu d'andana. A la planta superior s'hi proposen activitats complementàries de gestió i de serveis als usuaris i habitatge de l'operador.

b) Pel que fa a l'edifici de mercaderies es preveu ubicar-hi els servies complementaris que afavoreixen la innovació fent viable la connexió de l'Estació i el medi natural amb diferents mitjans de transport de lloguer, que es poden formalitzar mitjançant convenis amb diferents operadors.

 

2. Carril bici de l'estació de Santa Maria de Palautordera a la ruta de la Tordera.

L'actuació està centrada en la incorporació d'un traçat de carril bici a l'avinguda de la Serra i tram d'enllaç del carril bici a l'estació des de la BV-5301 fins l'avinguda de la Serra, per tal de connectar l'estació de tren amb el projecte de la ruta de la Tordera i riera d'Arbúcies.

 

3. Centre de promoció cultural tradicional i artístic Baix Montseny de Sant Pere de Vilamajor.

Es planteja l'actuació referent a la rehabilitació, re adequació, actualització i modernització del conjunt d'aspectes constructius, requeriments tècnics i d'instal·lacions necessàries, i d'utilització i gestió de l'equipament a fi de garantir la seva funcionalitat, la programació, la seguretat, l'habitabilitat i el compliment del conjunt de normes constructives d'obligat compliment per a integrar-se com espai referent a l'estratègia de desenvolupament del Baix Montseny.

 

4. Centre d'informació Cultural i Paisatge Baix Montseny – BTT de Llinars del Baix.

Es proposa la creació d'aquest Centre mitjançant la instal·lació, acoblament i accessibilitat d'un conjunt de mòduls prefabricats d'ús divers, que en el seu conjunt serveixi com a Centre d'informació cultural paisatgístic del Baix Montseny, integrat en la xarxa de rutes BTT existent.

 

Aquest projecte està cofinançat amb Fons FEDER, Pla de Foment de Turisme de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Darrera actualització: 21.02.2018 | 11:55