BAN D’ALCALDIA AMB MOTIU DE LA SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PER SEQUERA HIDROLÒGICA

Dilluns, 20 de març de 2023 a les 00:00

L’Il.lma. Sra. Pamela Isús Saurí, Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor

FAIG SABER:

Que en data 8 de gener de 2020,la Generalitat de Catalunya va aprovar el Pla Especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera (PES) mitjançant l'acord GOV/1/2020, el qual dona compliment al Pla Hidrològic Nacional (LPHN) i estableix mesures per a reduir l'ús de l'aigua segons diferents estats o escenaris de sequera.

Que en data de 7 de març de 2023, el DOGC ha publicat la resolució ACC/747/2023, de 6 de març, per la qual es declara l'entrada a l'estat d'excepcionalitat per sequera hidrològica a les unitats d'explotació embassaments del Llobregat, embassaments del Ter i embassaments del Ter-Llobregat i es modifiquen els estats de sequera hidrològica i pluviomètrica d'altres unitats d'explotació.

Enllaç a últimes novetats sobre la sequera: https://sequera.gencat.cat/ca/estat-actual/novetats-sequera/

El municipi de Sant Pere de Vilamajor forma part de la unitat d'explotació Embassaments del Ter i Llobregat i durant l'estat d'excepcionalitat són d'obligat compliment les mesures incloses en Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera. Aquestes mesures són les següents:

 

  1. Volum màxim d’aigua per habitant i dia

Els volums lliurats per a abastament de població no poden superar una dotació màxima equivalent de 230 litres per habitant i dia, incloent les fraccions servides des dels recursos propis municipals.

 

  1. Reg públic i privat

Resta prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte per a la realització de regs de supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència ha de realitzar-se amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.

El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m3/ha/mes i acomplint la resta de limitacions que dicti l’ens local.

La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora. En aquests casos han de mantenir-se les limitacions establertes per l’estat d’Alerta, sens perjudici que els ens locals puguin dictar normes més restrictives.

S’admet el reg municipal amb aigües freàtiques únicament en cas que es comprovi mitjançant una avaluació hidrogeològica que no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari.

Els usos municipals que es facin a l’empara del paràgraf anterior han d’assenyalar l’origen de l’aigua, indicant clarament que es tracta d’aigua no potable.

 

  1. Neteja de carrers

Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable.

S’exclou de la prohibició la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

Únicament pot emprar-se aigua no potable per la neteja de carrers, clavegueram, paviments, i façanes d’edificis quan aquesta procedeixi de la regeneració o del freàtic sempre i quan, en aquest darrer cas, es comprovi, mitjançant una avaluació hidrogeològica, que no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari. En ambdós casos cal assenyalar clarament l’origen de l’aigua, indicant que es tracta d’aigua no potable.

 

  1. Neteja de vehicles

La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents:

Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten en sistemes de recirculació de l’aigua.

Fora dels establiments comercials és permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda.

També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d’aquesta categoria s’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d’aigua possible.

 

  1. Piscines

La utilització d’aigua per l’ompliment de piscines queda limitada als casos següents:

El reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants.

Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

 

  1. Fonts ornamentals

Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua.

Com a excepció a l’anterior, en llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel manteniment de la mateixa. En qualsevol cas s’ha d’estudiar i, si és viable, s’ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n’asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.

 

  1. Granges

L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent. En qualsevol cas, les dotacions màximes s’han d’ajustar als valors previstos a la planificació hidrològica.

 

  1. Eliminació de pols en l’aire

Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

La qual cosa faig pública per al coneixement general i per al seu compliment, i alhora us demano la vostra col·laboració per fer ús responsable de l’aigua per tal d’intensificar l’estalvi i poder garantir el seu subministrament.

Darrera actualització: 20.03.2023 | 12:20