Anunci de la publicació dels punts d'informació i gestió i de les oficines d'atenció presencial de l'ORGT

Dilluns, 15 de març de 2021 a les 00:00

ANUNCI de la publicació dels punts d'informació i gestió i de les oficines d'atenció presencial, amb les dates i els horaris d'obertura de l'Organisme de Gestió Tributària per al 2021.

En data 22 de febrer de 2021, la Gerència de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, ha dictat la resolució que es reprodueix a continuació: L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona disposa d’una nombrosa xarxa d’oficines i de punts d’informació i gestió on es realitza l’atenció presencial, situades en aquells municipis on resulta convenient per a la millor prestació del servei als ciutadans del conjunt d'ens que han delegat en la Diputació de Barcelona la gestió, recaptació i inspecció dels seus ingressos de dret públic.

La situació generada per l’evolució de la Covid-19 ha fet necessari adoptar diverses mesures en relació a l’atenció presencial que es presta als contribuents des de les diferents oficines i punts d’informació que disposa aquest Organisme. Els canvis més importants han estat per una banda la implantació de la cita prèvia obligatòria en totes les oficines i punts d’informació i per l’altra la reorganització de l’atenció presencial en les oficines amb menys dotació de personal en el sentit de modificar amb caràcter temporal els dies que es presta atenció presencial en aquests tipus d’oficines, mantenint l’esmentada modificació el temps necessari en funció de com evolucioni la crisi sanitària.

Per a la fixació de les dates i horaris d'atenció al públic de les oficines i punts d'informació i de gestió s’ha tingut en compte, a més de les festes locals aprovades per a cada municipi, aspectes organitzatius per determinades oficines com ara el tancament en períodes de vacances on l’afluència de públic es redueix considerablement. En aquests casos la prestació del servei al ciutadà es realitza des de les oficines més grans que es troben properes a les oficines afectades pel tancament temporal, circumstància que es dóna l’oportuna difusió tant a la Seu electrònica de l’ORGT com a l’exterior de les pròpies oficines afectades.

També s’han tingut en compte a l’hora de fixar els horaris i les dates d’obertura el fet que determinades oficines i punts d'informació es troben ubicades dins de les dependències municipals i per tant es troben condicionades pels horaris fixats pels corresponents ajuntaments.

Aquesta reorganització en l’atenció presencial ha estat possible gracies a l’impuls realitzat per aquest Organisme en l’administració electrònica, que es concreta en la possibilitat d’efectuar la practica totalitat de tràmits a través de la Seu electrònica , a qualsevol hora tots els dies de l’any, a l’adreça orgt.diba.cat. Tanmateix cal esmentar que conjuntament amb l’esmentada reorganització en l’atenció presencial s’han
ampliat considerablement els canals telefònics a través dels quals es contacta amb els contribuents que ho sol·liciten, mitjançant la creació d’un nou servei disponible des de l’exercici anterior.

Atès que es considera convenient recollir en un únic document les dates i horaris de les oficines per tal de facilitar a la ciutadania la realització de tràmits presencials relacionats amb els tributs i altres ingressos municipals objecte de delegació. 

D’acord amb el que disposa l’article 18, apartat b dels Estatuts que regulen l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ( publicats al BOPB de 25 de juny de 2019), correspon a la Gerència aprovar les dates i els horaris d’atenció presencial de les d’oficines i punts d'informació i de gestió.

En virtut de tot això es proposa l’adopció de la següent RESOLUCIÓ (PDF)

R E S O L U C I O:

Primer.- Aprovar les dates i els horaris d’atenció presencial de les oficines i punts d’informació i gestió de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2021, que tot seguit es relacionen:

Llistat complet en PDF

Municipi: LLINARS DEL VALLÈS
Adreça: Baixada de l'Estació, 7 08450 LLINARS DEL VALLÈS
Horari: De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores
Tancament: Del 29 de març al 1 d’abril/del 9 al 20 d’agost/del 24 de desembre al 7 de
gener de 2022
Festius locals: 24 de maig i 8 de setembre

Darrera actualització: 15.03.2021 | 09:01