Organització municipal

Organització política

Els òrgans de Govern Municipal són l'Alcalde o Aldaldessa, els Tinents d'Alcalde reunits en Junta de Govern Local i els regidors reunis en Ple Municipal.

L'Alcalde-president

L'Alcalde o alcaldessa és elegit pels regidors del Ple Municipal d'entre els seus membres. L'alcalde/ssa escull els tinents d'alcalde i delega als regidors la direcció de les àrees de Govern. Correspon a l'alcalde/ssa la direcció superior del Govern i de l'Administració municipal. Convoca i presideix les Juntes de Govern Local i el Ple. 

Els Tinents d'Alcalde

Són els col·laboradors immediats, directes i permanents de l'alcalde, que els nomena i revoca lliurement d'entre els regidors. Substitueixen l'alcalde quan aquest és absent, i exerceixen les atribucions que expressament ell els delega.

La Junta de Govern Local

És l’òrgan col·legiat del govern executiu municipal. El formen l’alcalde, els tinents d’alcalde i els regidors nomenats per l’alcalde. La Junta de Govern Local exerceix les funcions que li deleguen el Ple Municipal i l'alcalde. També s'hi convida expressament els regidors amb delegacions de Govern (sense vot), als de l'oposició (sense vot) i els assisteix el secretari-interventor de l'Ajuntament (sense vot). Les Juntes de Govern se celebren a porta tancada cada dos dijous a la sala de juntes de Casa de la Vila (C/Nou, 26).

El Ple Municipal

El Ple Municipal és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern de Sant Pere de Vilamajor i es renova cada quatre anys mitjantçant eleccions municipals. És integrat per la totalitat dels regidors (11) i presidit per l’alcalde. Estableix les línies d’actuació municipal i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador de la funció executiva.  Li corresponen les funcions atribuïdes per la Llei de règim Local, que a grans trets es poden concretar en:

 •  Impulsar i controlar el funcionament dels altres òrgans de govern
 • Relacionar, delegar i/o transferir competències o funcions a altres administracions
 • Decidir sobre els trets característics i definidors del municipi, com ara el terme municipal, l’escut i la bandera
 • Aprovar i modificar el reglament orgànic i les ordenances municipals
 • Aprovar plans i normatives urbanístiques
 • Aprovar els pressupostos i comptes de la corporació municipal i la gran contractació

Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes és un òrgan complementari de l'Ajuntament sense competències resolutòries i té per objecte examinar i informar abans de l'1 de juny de cada any el Compte General de la Corporació.

Presidida per l'Alcaldessa, la Comissió és integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació i cada grup polític podrà nomenar un titular i un suplent.

Li correspon a la Comissió l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals següents:

 • Compte General del Pressupost
 • Compte d'Administració del Patrimoni
 • Compte de Valors independents i auxiliars de Pressupost
 • Comptes d'Entitats o Organismes Municipals de Gestió

Els acords i votacions es realitzaran mitjançant el vot ponderat en relació al nombre de regidors i regidores que cada grup municipal té en el Ple de la Corporació.

Examinats els comptes i la documentació  annexa seran sotmesos a informació pública per un termini de 15 dies, a fi que s'hi puguin formular possibles reclamacions i/o observacions.

La Comissió farà un informe sobre les reclamacions o al·legacions que hagin estat formulades i tramitarà l'expedient al Ple Municipal que realitzarà l'aprovació dels comptes.

Organització tècnica

El personal de l'Ajuntament està compost pel funcionaris i treballadors laborals d'acord amb la següents categories:

 • Tècnic d'habilitació nacional (A1)
 • Tècnic superior (A1)
 • Tècnic mig (A2)
 • Tècnic auxiliar i administratiu (C1)
 • Auxiliar administratiu (C2)
 • Grup (AP) (Guàrdia i Brigada)

Aquí pots veure l'organigrama municipal.