Registre d’Activitats de Tractament (RAT)

Registre d’activitats de tractament (RAT) – Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor

L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor ha elaborat aquest registre d’activitats de tractament en compliment de l’article 30.1 del Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i l’article 31 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

La creació i el manteniment d’aquest registre d’activitats de tractament serveix per demostrar la conformitat amb l’RGPD i proporciona les evidències per acreditar-ne el compliment, de conformitat amb el principi de responsabilitat proactiva establert en l’article 5.2 de l’RGPD.

D’acord amb la normativa de règim local, l’Ajuntament presta serveis públics vinculats amb les diferents competències o funcions pròpies. Qualsevol de les activitats en què hi constin dades de caràcter personal implica un tractament de dades que es pot realitzar de forma no automatitzada o automatitzada, parcial o totalment. Per tant, aquest registre d’activitats de tractament recull la informació relativa als tractaments que són responsabilitat de l’Ajuntament.

Control de versions:

 • Versió vigent. La inicial.
 • Versió inicial. Decret d’Alcaldia DEC 2020-0191, de 11 de març de 2020  - A partir del 11 de març de 2020 - Número de tractaments identificats: 16
 • Revisió 1: Encara és vigent la versió inicial.

Identificació del responsable

Responsable: Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor
Adreça: C/Nou, 26
Telèfon: 938450008
Correu electrònic: ajuntament@vilamajor.cat 

Identificació del delegat de protecció de dades (DPD): Diputació de Barcelona
Adreça: DSTSC-SAMSE - Recinte Mundet-Migjorn - Bloc B (2a planta) - Pg. de la Vall d’Hebron, 171 08035 Barcelona
Telèfon: 934 726 500
Correu electrònic: dpd.ajvilamajor@diba.cat

Relació de les activats de tractament en qualitat de responsable:

Activitats de Tractamebnt / Data d’aprovació o de darrera modificació

 • Padró Municipal d’Habitants / 11.03.2020
 • Recursos humans / 11.03.2020
 • Expedients administratius no inclosos en altres àmbits / 11.03.2020
 • Gestió econòmica i contractació / 11.03.2020
 • Gestió tributària / 11.03.2020
 • Registres municipals / 11.03.2020
 • Usuaris de serveis municipals / 11.03.2020
 • Educació / 11.03.2020
 • Videovigilància / 11.03.2020
 • Registre d’interessos / 11.03.2020
 • Participació ciutadana / 11.03.2020
 • Promoció econòmica i ocupació / 11.03.2020
 • Relacions institucionals / 11.03.2020
 • Gestió dels sistemes d’informació i de la seguretat / 11.03.2020
 • Serveis socials / 11.03.2020
 • Seguretat ciutadana / 11.03.2020
Darrera actualització: 07.05.2020 | 11:35
Darrera actualització: 07.05.2020 | 11:35