BAN Municipal de Prevenció d'Incendis.

Dimecres, 20 de juliol de 2022 a les 00:00

FAIG SABER QUE:

D'acord amb la Llei 6/1988, de 30 de marc, Forestal de Catalunya i la Llei i el Reglament d'Incendis Forestals (BO.FE., de 7 de marc, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals (DOGC núm. 2022, de 10 de maig de 1995):

I d’acord amb el Decret 64/1995, de 7 de marc, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, que les zones forestals situades en aquest terme municipal han estat declarades "zones d'alt risc d'incendis forestals”, durant el període compres entre el 15 de juny i el 15 de setembre ambdós inclosos.

A.- RESTRICCIONS

1r Està prohibit, durant el període comprés entre el 15 de marc i el 15 d'octubre, ambdós inclosos, a tots els terrenys forestals d'aquest terme municipal, siguin o no poblats d’espècies arbòries, i la franja de 500 m que els envolta:

  1. Encendre foc per a qualsevol mena d'activitats sigui quina sigui la seva finalitat. Especialment no es podrà:
  • Cremar rostolls, marges.
  • Cremar restes de jardineria, d'aprofitaments forestals i agrícoles.
  • Fer foc per activitats relacionades amb l’apicultura
  • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser acusa de l’inici del foc.
  • Llençar coets, focs d’artifici, petards,  globus i artefactes que continguin foc.
  • Utilització de bufadors o similars en obres de vies de comunicació que travessin terrenys forestals

2n Els titulars de línies aèries de conducció d'energia elèctrica hauran de mantenir netes de vegetació les zones de protecció dels conductors d'acord amb el que estableix la normativa vigent sobre la matèria.

3er Els treballs forestals o de manteniment de zones verdes i franges de seguretat hauran de tenir el permís especial per activitats d’aquest tipus en el medi natural i hauran de deixar els treballs en estats de risc extrem que serà informat per la Generalitat de Catalunya.

B.- PARTICIPACIÓ DELS VILATANS

4t Qualsevol veí o veïna que adverteixi l’existència o l'inici d'un incendi forestal, cal que ho comuniqui immediatament al telèfon d’Emergències de Catalunya (112), i al telèfon de la vigilància municipal (605 93 34 34).

Tots els vilatans som depositaris i cuidadors del nostre entorn i si veiem conductes incíviques i/o negligents que puguin ser origen d’un incendi com les que es detallen en el punt 1r,  s’han  de posar en coneixement a la vigilància municipal al telèfon 605 93 34 34 a fi de corregir-les o d’eliminar el perill causat.

Les persones que passin, treballin o romanguin en les zones forestals, venen obligades a complir totes les indicacions que, en prevenció d'incendis, que els siguin fetes pels Vigilants Municipals, Vigilància de Prevenció d’Incendis, Agents Rurals, i altres Agents de l’Autoritat i facilitaran la seva identitat si fossin requerits per fer-ho.

Qualsevol que descobreixi l’existència o el començament d'un incendi forestal, intentarà extingir-lo amb tota urgència, sempre que ho permeti la distància o la intensitat del foc i sempre donar avis  al telèfon d’Emergències de Catalunya (112).

C.- AUTORITZACIONS

Per poder encendre foc entre el 15 de marc i el 15 d'octubre, ambdós inclosos, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural podrà concedir el permís corresponent indicant el motiu ¡ el lloc on s'ha de fer o bé a les Oficines Comarcals del Departament o mitjançant la web:

http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8776_Autoritzacio-per-a-la-realitzacio-dactivitats-amb-risc-dincendi?category=767f53c4-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

10è Dins del període compres entre el 15 de juny i el 15 de setembre, excepte autorització expressa i excepcional de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi:

  • No s'autoritzaran treballs que generin restes vegetals.
  • Quedaran en suspens les autoritzacions atorgades per encendre foc en l’àmbit municipal.

11è És permès, dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en les parcel·les dels nuclis urbans, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mata guspires i xarxa metàl·lica en la sortida de fums.

D.- ALTRES DISPOSICIONS

12è L’ajuntament dins l’àmbit de les seves competències pot establir les normes addicionals que consideri necessàries quan es requereixen.

13è L'Alcaldia podrà mobilitzar els mitjans materials existents a la seva jurisdicció: vehicles, remolcs, botes, xerracs mecànics, excavadores, així com altres útils i eines necessàries per a l’extinció dels sinistres, i els seus propietaris resten obligats a utilitzar-los o facilitar la seva utilització.

14è Qui sigui sorprès contravenint aquestes prohibicions o qualsevol altra de les establertes a la vigent normativa sobre Incendis Forestals, serà objecte de denúncia a qualsevol de les Oficines Comarcals del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

 

Això ho faig públic per a general coneixent i compliment, Sant Pere de Vilamajor, juny de 2022

L'ALCALDESSA  Pamela Isus Saurí.

Darrera actualització: 20.07.2022 | 10:16