El 12 d'abril és la data límit per presentar dissenys al concurs del cartell de la Festa Major 2021

Divendres, 2 d'abril de 2021 a les 16:35

L’any passat, la pandèmia va obligar a suspendre la Festa Major de Sant Pere de Vilamajor. Enguany, estem treballant ja amb el supòsit que la situació millorarà i sí que es podrà tirar endavant la Festa pels propers 25, 26, 27 i 29 de juny de 2021 i ho volem tenir tot a punt. Hem de ser optimistes! 

L'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, en el procés de preparació de la Festa Major 2021, convoca el concurs de cartells per anunciar la Festa Major del 2021, d'acord amb les següents bases:

BASES DEL CONCURS PER ESCOLLIR EL DISSENY PEL CARTELL DE LA FESTA MAJOR 2021

Primera. L'objecte del concurs és seleccionar el cartell per anunciar la Festa Major de l'any 2021.

Segona. Hi pot participar tothom qui ho desitgi, sense límit de nombre d’obres a presentar.

Tercera. Les obres presentades han de ser originals i inèdites, i s'han de realitzar amb tota llibertat, tant conceptual com tècnica. Els participants es responsabilitzen que no hi hagin drets de tercers i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.

Quarta. Els cartells han de tenir unes mesures de DIN A3, és a dir, 42 cm de llargada per 29’7 cm d'amplada. S'han de fer en format vertical i de manera que es puguin reproduir en quadricromia.

Cinquena. El cartell ha d'incorporar l'escut de Sant Pere de Vilamajor (3 x 3 cm màxim), la llegenda "Festa Major de Sant Pere de Vilamajor 2021". No ha d'incloure dates.

Sisena. Les obres s'han de presentar muntades sobre un suport rígid, per facilitar-ne el trasllat i l'exposició i ha d’estar tallat a sang. Si el cartell inclou una imatge fotogràfica, caldrà adjuntar-hi la diapositiva original de qualitat. En el cas que el cartell sigui dissenyat per ordinador, l'autor n'haurà de lliurar també una còpia en suport magnètic i amb la resolució adequada (igual o superior a 300 dpi). L'autor es compromet, si s'escau, a fer les adaptacions que calguin i a confeccionar els originals necessaris per a la impressió correcta i la composició del programa d'actes amb l'aplicació de la imatge del cartell.

Setena. Les obres aniran signades amb un pseudònim i han d'anar acompanyades d'un sobre tancat amb el pseudònim a l'exterior i el nom de l'autor, l'adreça i un telèfon de contacte a l'interior.

Vuitena. El jurat qualificador estarà format per tres membres escollits per la regidora de festes. El jurat tindrà en compte la creativitat de les propostes, la seva capacitat comunicativa, l'adequació a la temàtica festiva i la versatilitat per adaptar-se a diferents formats. El jurat, un cop descartats els dissenys que no compleixin les bases, escollirà el guanyador. La decisió del jurat serà inapel·lable.

Novena. La persona guanyadora rebrà un premi valorat en 200 euros. El seu nom figurarà en els crèdits del programa.

Desena. El cartell guanyador, els finalistes i els seleccionats pel jurat podran ser exposats durant les dates de la Festa Major. Un cop finalitzada l'exposició, els originals es podran retirar en el termini de 30 dies. Els cartells no retirats passaran a ser propietat de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor i en podrà fer l'ús que estimi convenient.

Onzena. El cartell guanyador serà propietat de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, així com tots els drets d'explotació sobre l'obra. Per tant, l'autor guanyador cedeix amb caràcter gratuït i exclusiu tots els drets d'explotació sobre l'obra, concretament els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i exposició, en qualsevol modalitat, suport o finalitat, per tots els països del món i fins que l'obra passi a domini públic, sense dret a que es generi cap pagament per la cessió de l'esmentada explotació.

Dotzena. Els originals s'han de lliurar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament (carrer Nou, 26), de dilluns a divendres de 9h del matí a 14h del migdia. La data final per a la presentació de propostes serà el dilluns 12 d’abril de 2021, a les 14h.

Tretzena. El veredicte es donarà a conèixer el 25 d’abril de 2021 durant els actes de l’aplec de Sant Elies. Els resultats del concurs es penjaran a la web municipal i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.  

Catorzena. Atesa la suspensió de la Festa Major del 2020 per la pandèmia de la COVID-19, els dissenys presentats en l’edició anterior es consideren igualment també ja presentats en aquesta edició. No obstant, en cas de ser declarat guanyador, l’autor o autora s’ha de comprometre a editar l’any del cartell. Aquests autors poden, si ho desitgen, presentar un nou disseny dins del termini establert en aquestes bases.

Quinzena. El fet de prendre part en aquest concurs significa l'acceptació d'aquestes bases. 

Setzena. L'organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada i sempre atenent a les mesures establertes per les Autoritats Sanitàries, en motiu de l’evolució de la pandèmia de la COVID-19.

Darrera actualització: 06.04.2021 | 08:23