El Ple municipal es reunirà el proper 28 de setembre de 2020

Dijous, 24 de setembre de 2020 a les 00:00

El Ple municipal de Sant Pere de Vilamajor es reunirà en sessió ordinària el proper dilluns 28 de setembre a les 19h al local municipal La Fàbrica per tractar els següents punts de l'ordre del dia:

A) Part resolutiva
1.Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 27 de juliol de 2020
2.Expedient 921/2020. Aprovació del compte general corresponent a l'exercici 2019
3.Expedient 1763/2020. Aprovació de la gestió del padró municipal d'habitants a 1 de gener de 2020.
4.Expedient 1701/2020. Aprovació inicial nomenclàtor municipi
5.Expedient 1463/2020. Aprovar l’informe- proposta de data 22 de Setembre de 2020 de la Sra. Secretaria- Interventora Accidental per declarar nul de ple dret l’acord de Ple referent al local Sindicat de Pagesos.


B) Activitat de control
6.Donar compte dels decrets d'alcaldia
7.Donar compte dels acords adoptats a les juntes de govern local
8.Donar compte de l’estat d’execució pressupostària corresponent al segon trimestre 2020 i del període mig de pagament referent al segon trimestre 2020


C) Precs i preguntes

Darrera actualització: 25.09.2020 | 12:38