El Ple Municipal es reunirà en sessió ordinària el proper dilluns 7 de juny a les 19h a la Sala Orila.

Dijous, 3 de juny de 2021 a les 00:00

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 7 / de juny / 2021 a les 19:00
Lloc: Sala Plens Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1.Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 29 de març de 2021.
2.Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 21 d'abril de 2021.
3.Expedient 1129/2021. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 04.2021
4.Expedient 1166/2021. Aprovació de la rectificació de l'inventari general de béns
5.Expedient 302/2021. Conveni de col·laboració en matèria de protecció civil, amb tots aquells ajuntaments de Catalunya que no disposaven de policia local, per a la seva adhesió a la Xarxa Rescat
6.Expedient 1168/2021. Aprovar la proposa de dies de Festa Local exercici 2022
7.Expedient 1169/2021. Nomenament substituta secretària registre civil

B) Activitat de control
8.Donar compte dels decrets d'alcaldia
9.Donar compte dels acords adoptats a les juntes de govern local
10.Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2020
11.Donar compte de l’estat d’execució pressupostària corresponent al PRIMER trimestre de 2021 i del període mig de pagament referent al PRIMER trimestre de 2021

C) Precs i preguntes

Darrera actualització: 03.06.2021 | 12:14