El Plenari municipal es reunirà en sessió ordinària el 26 de març de 2024

Divendres, 22 de març de 2024 a les 00:00

El Ple de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor es reunirà en sessió ordinària el proper 26 de març de 2024, a les 12:30h, a la sala Orila de la Rectoria (Av. Quatre Camins, 1) per tractar els següents punts de l'ordre del dia:

A) PART RESOLUTIVA
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 25 de gener de 2024

2. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del 19 de febrer de 2024.

3. Expedient 765/2024. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 02/2024

4. Expedient 862/2024. Drets i Deures Retributius - Actualització PIB increments 2023

5. Expedient 1703/2023. Modificació de les retribucions dels membres de la Corporació Expedient 650/2024.

6. Ratificació de l’acord d’aprovació del Conveni de cooperació entre els ajuntament de Sant Pere de Vilamajor i Cànoves i Samalús relatiu al projecte de dinamització de la gent gran pel període 2024-2027.

7. Expedient 715/2024. Aprovació de la modificació del model de gestió del servei de recollida de residus de gestió indirecta a gestió directa

8. Expedient 2825/2023.Aprovació inicial del conveni interadministratiu entre els ajuntaments de Sant Antoni de Vilamajori Sant Pere de Vilamajor per finançar l'arranjament del dipòsit d'aigua potable de la urbanització de les Pungoles 9

9. Expedient 307/2024. Resolució al·legacions i aprovació definitiva -- APROVACIÓ PLA D'EMERGÈNCIA EN SITUACIONS DE SEQUERA PEL SISTEMA D'ABASTAMENT D'AIGUA
DEL MUNICIPI DE SANT PERE DE VILAMAJOR


B) MOCIONS
10. Expedient 902/2024. Moció de suport a la pagesia

C) ACTIVITAT DE CONTROL
11. Donar compte al Ple del portaveu titular i suplent del grup polític de Junts

12. Donar compte de l’informe resultant del control financer de l’exercici 2023

13. Donar compte de l’estat d’execució pressupostària, de la morositat i del període mig de pagament corresponent al QUART trimestre de 2023

14. Donar compte dels decrets d'alcaldia

15. Donar compte dels acords adoptats a la Junta de Govern Local

D) PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 22.03.2024 | 18:15