L'ajuntament convoca el procés selectiu d'un arquitecte superior

Dilluns, 11 de desembre de 2023 a les 00:00

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, en sessió de data 23 de novembre de 2023, ha aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria per a la provisió, en règim de personal funcionari/a interí/na, mitjançant concurs oposició en torn lliure, d’un plaça d’arquitecte/a superior grup/subgrup A1, i la constitució d’una borsa de treball.

A continuació es publiquen íntegrament les bases esmentades i s’informa que el termini per presentar les sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Darrera actualització: 11.12.2023 | 09:23