Oberta la convocatòria per a subvencions a entitats en règim de concurrència competitiva corresponents a l’exercici 2024

Dilluns, 4 de març de 2024 a les 00:00

Es convoquen dues modalitats de subvencions:

Data límit de presentació: 31 de març de 2024

Beneficiaris: Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

  • Tindran la condició de beneficiaris les entitats que exerceixin activitats sense finalitat econòmica o lucrativa, i que figurin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de Sant Pere de Vilamajor.

Presentació de sol·licituds: Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant l’emplenament del model normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o pel representant legal de l’entitat.
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 podrà trobar-se a les oficines de l’Ajuntament o bé a la pàgina www.vilamajor.cat. Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida a la base 5, s’hauran de presentar al Registre Electrònic de l’Ajuntament. També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen.

Darrera actualització: 04.03.2024 | 09:35