Oberta la convocatòria per a subvencions a entitats i activitats culturals i tradicionals en règim de concurrència competitiva corresponents a l’exercici 2020

Dilluns, 4 de maig de 2020 a les 00:00

Ja es pot consultar les bases de la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats i activitats culturals i tradicionals en règim de concurrència competitiva corresponents a l’exercici 2020.

Primer. Beneficiaris: Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions: Tindran la condició de beneficiaris les entitats que exerceixin activitats sense finalitat econòmica o lucrativa, i que figurin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de Sant Pere de Vilamajor.

Segon. Objecte: L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu: a) Donar suport a les activitats adreçades a la ciutadania de Sant Pere de Vilamajor i a les programacions establertes al poble, amb tradició social, cultural, esportiva, etc. b) Fomentar l’associacionisme i els àmbits de participació ciutadana. c) Promocionar els àmbits següents: c.1.- Cultura: difusió cultural, difusió artística, teatre, música, arts plàstiques, audiovisuals, balls tradicionals, literatura, intercanvis culturals, festes i espectacles populars, patrimoni cultural local, etc. Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades al llarg del període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020.

Tercer. Bases reguladores: Per acord de la Junta de Govern de data 27 de febrer de 2017, van ser aprovades les Bases Reguladores per a l’atorgament per part de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, de subvencions destinades a finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu el foment d’activitats d’utilitat pública i d’interès social. Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província núm. de registre 022017004061 de data 16 de març de 2017.

Quart. Quantia: El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2020 per a la concessió de les subvencions objecte de la present convocatòria serà de 1.000 € i anirà a càrrec de les aplicacions i per les quanties màximes següents: Subvenció entitats i activitats culturals i tradicionals 09.33400.48104: 1.000€. No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà el dia 4 de maig de 2020 i finalitzarà el dia 31 de maig de 2020 inclòs en una única convocatòria, CONDICIONAT A LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PER L’ESTAT D’ALARMA.

Sisè. Altres dades: Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o pel representant legal de l’entitat. El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 podrà trobar-se a les oficines de l’Ajuntament o bé a la pàgina www.vilamajor.cat. Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida a la base 5, s’hauran de presentar al Registre de l’Ajuntament. També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen.

Darrera actualització: 30.04.2020 | 14:16