Prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat (PUA)

Dimarts, 21 de juliol de 2020 a les 00:00

El termini per a la presentació del formulari de sol·licitud és de l'11 de juliol al 10 de setembre de 2020.

Aquesta prestació té per objecte contribuir a les despeses ocasionades per l’adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social.

Més informació ​A qui va dirigit

A persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que compleixin les condicions i els requisits establerts.

 

Els requisits són:

a) Empadronament i residència legal en un municipi de Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, llevat de les persones que tenen reconeguda la condició de persones catalanes retornades. També estan eximides d’aquest requisit les dones que hagin hagut de marxar del seu lloc de residència i arribin o hagin arribat a Catalunya per evitar maltractaments a elles mateixes i/o als seus fills i filles i es trobin en situació de compliment de la resta de requisits exigits. La residència continuada es considera interrompuda si hi ha absències superiors a 90 dies l’any. Les persones que no tinguin nacionalitat espanyola, o no siguin ciutadans nacionals d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea, han d’acreditar la residència mitjançant l’autorització per residir que expedeix l’Administració general de l’Estat.

b) Tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% o, en tot cas, haver presentat la sol·licitud de valoració o de revisió del grau de discapacitat abans de la publicació de la convocatòria. En el cas dels més petits de 4 anys, cal que tinguin retard en el desenvolupament maduratiu, l’evolució del qual pugui ocasionar una discapacitat residual segons els criteris dels serveis de valoració i orientació. Si la persona beneficiària té 65 anys o més, cal acreditar que la condició de persona amb discapacitat es va instaurar abans de complir els 65 anys.

c) En el cas de prestació per a transport per assistir a l’atenció precoç, el límit d’edat queda establert en 6 anys.

d) Trobar-se en situació de necessitat d’acord amb el que estableix (article 9 de la convocatòria).

e) Complir les condicions específiques d’accés i altres condicions exigides per a cada tipus de prestació que estableix (annex 1 de la convocatòria).

Els requisits s'han de mantenir en el moment en què es reconeix el dret a la prestació.

 

Terminis

Des de 11.07.2020 fins al  10.09.2020

Si teniu problemes per descarregar formularis PDF amb el navegador de Google Chrome, consulteu la pàgina de Suport a la tramitació.

 

 

PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS

Presencialment

El formulari de sol·licitud es pot presentar a:

Per correu postal

Si el formulari de sol·licitud es presenta a les oficines de correus, s’ha de fer dins d’un sobre obert per tal que pel personal de correus dati i segelli el formulari de sol·licitud abans de ser certificat.

 

Enllaç: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacio-datencio-social-a-les-persones-amb-discapacitat-PUA

Darrera actualització: 21.07.2020 | 11:18