Publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos a la borsa de treball a la brigada municipal

Dilluns, 15 de març de 2021 a les 00:00

L'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor ha aprovat la llista provisional d’admesos/exclosos, amb indicació dels motius d’exclusió, de la convocatòria de selecció per a la constitució d’una borsa de treball per a personal laboral temporal, cos Brigada Municipals, subgrup E/AP, pel sistema de concurs oposició mitjançant torn lliure.

ANUNCI

Per Decret d’Alcaldia 205/2021, de data 11 de març de 2021, s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos corresponent convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de brigada municipal, expedient 1652/2020.

A continuació es publica íntegrament el Decret i s’informa que el termini per presentar documentació serà de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà d’aquesta publicació.

Expedient núm.: 1652/2020 Assumpte: Selecció de personal. Creació borsa de treball Brigada Municipal Llista provisional d’admesos i exclosos

DECRET D’ALCALDIA

Per Decret d’Alcaldia 120/2021 de 10 de febrer de 2021 es van aprovar les bases i la convocatòria de selecció de personal per la borsa de treball de brigada municipal, personal laboral, subgrup E/AP, amb caràcter temporal, de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor.

En data 19 de febrer de 2021 es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona les bases i la convocatòria del procés de selecció per a la constitució d’una borsa de treball per a personal laboral temporal, cos brigada Municipal, subgrup E/AP, de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor.

Vistes les sol·licituds presentades durant el termini preceptiu per a prendre part en la convocatòria. És per això que, en virtut de tot l’exposat i en ús de les atribucions que tinc conferides,

RESOLC

Primer.- Aprovar la llista provisional d’admesos/exclosos, amb indicació dels motius d’exclusió, de la convocatòria de selecció per a la constitució d’una borsa de treball per a personal laboral temporal, cos Brigada Municipals, subgrup E/AP, pel sistema de concurs oposició mitjançant torn lliure, als aspirants següents:

Aspirants ADMESOS:

 • 1 DPGXXXXX253N
 • 2 DBRXXXXX450Q
 • 3 LLIXXXXX970D
 • 4 JULXXXXX136G
 • 5 ILDXXXXX670Q
 • 6 JAMXXXXX210G
 • 7 MGBXXXXX758L
 • 8 SAFAXXXXX633X
 • 9 CMLXXXXX965J
 • 10 JBEXXXXX568F

Exclosos de la convocatòria: Aspirants exclosos Motiu de l’exclusió:

 • 1 DDMEXXXXX533J No acredita nivell d’estudis
 • 2 ASGXXXXX807A No acredita nivell d’estudis
 • 3 DENXXXXX546X No acredita nivell d’estudis
 • 4 INGXXXXX949P No acredita nivell d’estudis
 • 5 RSPXXXXX569E No acredita nivell d’estudis i No presenta currículum

Segon.- Les persones aspirants provisionalment excloses disposen d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal, per esmenar els defectes de la seva sol·licitud inicial o bé aportar la documentació preceptiva.

Tercer.- Es considera que les persones aspirants que figuren com a excloses i que no esmenin dins el termini el defecte assenyalat que n’hagi motivat l’exclusió desisteixen de la seva petició i, en conseqüència, quedaran definitivament excloses del procés selectiu.

Quart.- Informar que segons la base segona 2.1.3 caldrà que els aspirants que figuren a continuació acreditin documentalment estar en possessió del certificat de la Junta Permanent de Català del nivell sol·licitat a les bases . Es recorda que en cas que les persones aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de català exigit, hauran de superar prova específica sobre coneixements de llengua catalana.

Aspirant CATALÀ

 • 1 LLIXXXXX970D No acreditat
 • 2 JULXXXXX136G No acreditat
 • 3 JAMXXXXX210G No acreditat
 • 4 SAFAXXXXX633X No acreditat
 • 5 CMLXXXXX965J No acreditat
 • 6 JBEXXXXX568F No acreditat

Cinquè.- La publicació d’aquesta resolució i l’exposició de la llista en els llocs i en les adreces web municipals, substitueixen la notificació a les persones interessades, de conformitat amb el que disposa l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sisè.- Mitjançant la resolució de l’Il·lma. Alcaldessa que es publicarà a la pàgina web municipal i al tauler d’edictes, s’aprovarà la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria, així com la designació dels membres del Tribunal Qualificador.

Setè.- Notificar als interessats.

Pamela Isús Saurí Alcaldessa, DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

 

Darrera actualització: 15.03.2021 | 11:24