Subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2021

Dimarts, 27 d'abril de 2021 a les 00:00

Avui s’ha publicat en el DOCG la Resolució TES/1169/2021, de 13 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2021 (ref. BDNS 557755). Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució TES/985/2021, de 7 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió.

Consideracions rellevants:

·        Persones destinatàries: Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, a més de complir els requisits establerts a les bases, són titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.

·        El termini de presentació de sol·licituds s'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el 27 d’abril, i finalitza el dia 4 de juny de 2021.

·        Imports màxims de lloguer mensual: 800 € mensuals per a la demarcació de Barcelona, en cas que la unitat de convivència hi hagi alguna persona amb mobilitat reduïda reconeguda l’import màxim del lloguer mensual és de 900 €.

·        Període impositiu, ingressos computables: D'acord amb l'apartat 1.b.1) de la base reguladora 8 de l'annex de la Resolució TES/985/2021, de 7 d'abril, el  període impositiu per acreditar en aquesta convocatòria és el de l'exercici 2019. Els ingressos computables per a l'obtenció de la subvenció, en relació amb la declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l'exercici 2019, són la quantitat que resulti de sumar els ingressos de la base imposable general (casella 435) i de la base imposable de l'estalvi (casella 460), menys el saldo net de la casella 420.

 

 Com i on s’han de sol·licitar?       

Les sol·licituds s’han de presentar en imprès normalitzat (impresos) degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l’ajut, acompanyades de la documentació requerida.

Les sol·licituds es poden presentar a:

a)     Preferentmenta través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya.

https://web.gencat.cat/es/tramits.

Ja està habilitat al portal de tràmits de gencat la presentació de la sol·licitud telemàticament, és necessari donar-se d’alta de l’idCAT mòbil (DNI/TIE + targeta sanitària + mòbil). A la web de gencat hi consta el vídeo tuturial per donar-se d’alta de l’idcat Mòbil.​​

Si es tracta d'una persona sol·licitant del Vallès Oriental també pot registrar la seva sol·licitud amb la documentació requerida al Registre electrònic del Consell Comarcal: 

http://www.vallesoriental.cat/el-consell/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/-instancia-generica.html

 

 b)  A les Oficines locals d’Habitatge, en horari de registre. L’Oficina Comarcal d’habitatge del Vallès Oriental atendrà sempre amb cita prèvia, i s’han habilitat dues línies telefòniques per atendre qüestions als respecte: 93 860 07 08 - 667 99 21 35, a més del correu electrònic habitatge@vallesoriental.cat, i les línies habituals de contacte 93 860 07 00 .

 

c)  A través de l'Oficina d'Habitatge de Sant Celoni. Tel: 93 864 12 12 

            Matins de 9 a 14 h.

            Plaça Josep Alfaras, 6
            Tel. 93 864 12 12
            Fax 93 867 38 69
            habitatge@santceloni.cat

 

d)  A l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

  

Darrera actualització: 28.04.2021 | 09:02