Hisenda i serveis administratius

  • Pressupostos municipals
  • Programació econòmica
  • Control d'ingressos, despeses i de tresoreria
  • Auditories
  • OAC
  • Transparència
  • Contractació/Licitacions
  • Gestió d'expedients
  • Gestió padró

 

Darrera actualització: 20.06.2023 | 12:21