Pla de Prevenció d’Incendis Forestals als Refugis del Montseny

Us podeu descarregar la informació en aquest enllaç (carpeta Drive).

1.      Descripció general del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals a les urbanitzacions i nuclis de població (PPU)

1.1  Definició del Pla

El Pla de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població (PPU)  és el document tècnic, redactat per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, que conté la informació tècnica i administrativa necessària per a poder posar en pràctica les mesures de prevenció d’incendis forestals establertes en l’art 179. 4.1. a) i b) de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic que modifica l’art. 3 de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.

Aquestes mesures són:

 • Assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció d’almenys vint-i-cinc metres d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida que compleixi les característiques que s’estableixen en el Decret 123/2005, de 14 de juny.
 • Mantenir el terreny de totes les parcel·les i zones verdes interiors a la franja de protecció en les mateixes condicions que s’estableixen per a les franges de protecció.

L’objecte d’aquesta llei és establir mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de poblacions, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de cinc-cents metres que els envolta.

1.2  Objectius del Pla

 • Complir la legislació vigent.
 • Millorar la seguretat de les persones que es troben en la urbanització o nucli de població en el moment de l’incendi.
 • Millorar les condicions per a defensar activament la urbanització o nucli de població, garantint tant l’accés al seu interior i perímetre, com la disponibilitat de les infraestructures necessàries i les condicions de seguretat pels equips d’extinció.
 • Millorar la protecció passiva dels habitatges, les infraestructures i l’entorn natural de la urbanització o nucli de població.
 • Evitar que la pròpia urbanització o nucli de població es converteixi en un focus generador d’incendis.
 • Establir els procediments administratius d’execució de les obres i recomanacions descrites en el Pla.
 1.  Legislació

Les mesures de prevenció d’incendis forestals a implantar en urbanitzacions i nuclis de població situats en zona forestal estan regulats per la següent legislació:

 • Art. 204 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.
 • Art. 179 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i dels sector públic.
 • Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana.
 • Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
 • Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.

1.4  Documents que integren el Pla

El PPU està integrat principalment per:

1.4.1 Projectes

 • Projecte de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat.
 • Projecte de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc en les parcel·les interiors a la franja perimetral.

Ambdós projectes presenten l’estructura bàsica següent:

 1. Criteris tècnics:

Descriu els criteris tècnics, establerts pel Decret 123/2005, que s’han d’aplicar als espais destinats com a franja perimetral i a les parcel·les interiors de la urbanització o nucli de població que en el moment de la redacció del projecte estan no edificades o el seu ús del sòl està declarat com a  zona verda.

 1. Traçat de la franja perimetral:

Estableix el traçat de la franja perimetral de baixa combustibilitat i relaciona les finques que queden afectades per l’aplicació dels criteris tècnics establerts en el Decret 123/2005.

 1. Inventari de les zones que cal aplicar els criteris tècnics:

Defineix la situació de partida per a cada tram de franja perimetral o parcel·la interior, en quant a la densitat arbòria, la cobertura arbustiva, el pendent del terreny i la qualitat dels accessos a la zona de treball.

 1. Mesures físiques necessàries a implantar:

Amb l’inventari realitzat, els projectes defineixen les mesures físiques necessàries per tal d’implantar a cada tram de la franja perimetral i a cadascuna de les parcel·les interiors de la urbanització. Aquestes mesures físiques són: els mètodes de tractament de vegetació, les vies de servei i els carregadors.

 1. Pressupost d’execució:

Els projectes donen una informació detallada del cost per parcel·la interior i per tram, tant per a la primera intervenció com per al manteniment bianual.

 1. Estudi de seguretat i salut:

Els projectes disposen d’un darrer apartat dirigit a l’empresa executora dels treballs forestals, les previsions referents a la prevenció de riscos d’accidents laborals i malalties professionals i de les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballs.

 1. Plànols:

El resultat dels treballs realitzats són representats gràficament amb la incorporació de plànols d’actuacions de primera intervenció i d’actuacions de manteniment.

En els plànols es grafia, principalment, el mètode de tractament de la vegetació que cal fer a cada parcel·la o tram de la franja perimetral

1.5  Guia de procediments administratius

Atendre les obligacions establertes en la Llei 5/2003 i, en concret, executar de forma material els projectes de reducció de l’arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat i les parcel·les interiors, implica que s’hagin de seguir diversos procediments administratius.

Amb l’objectiu de facilitar als responsables municipals la gestió administrativa necessària per a fer front amb les mesures de prevenció d’incendis establertes en la Llei 5/2003, el Pla de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població es complementa amb tota la documentació referent al procediment administratiu que requereix l’esmentada Llei. El Pla presenta els esquemes que reflecteixen les diferents fases de tramitació per a cada procediment concret i aporta els models orientatius sobre el contingut dels diferents actes administratius.

A continuació es defineixen cadascun d’aquests procediments.

 • Delimitació: Obligació establerta per l’article 2 de la Llei 5/2003 (de caràcter previ a les obligacions previstes en l’article 3 de l’esmentada Llei) que consisteix a determinar, mitjançant el plànol de delimitació, les urbanitzacions afectades per la Llei 5/2003.
 • Ordre d’execució als obligats: Requeriment que efectua l’ajuntament per tal que els subjectes obligats estipulats en l’article 4 de la Llei 5/2003 compleixi amb les seves obligacions, i adverteix que en cas de no compliment l’ajuntament podrà actuar de forma subsidiària.
 • Execució subsidiària: Execució per part de l’ajuntament de les obligacions incompletes pel subjecte/s obligats (entitat gestora de la urbanització), a càrrec d’aquesta entitat.
 • La servitud de pas i dret d’accés: Prevista a l’article 6 de la Llei 5/2003 es tracta d’un gravamen imposat sobre els terrenys inclosos en la franja de protecció que no pertanyen a la urbanització, per tal d’accedir-hi i fer els treballs de neteja necessaris. Es tracta, doncs, d’un gravamen sobre un immoble (predi servent) en favor d’una comunitat, per raó d’utilitat pública.

 

Darrera actualització: 26.10.2020 | 14:28