Llicències i comunicats d'obra

Ordenança reguladora d'obres

En data 3 d'abril de 2019, s'ha aprovat definitivament l'Ordenança Reguladora d'Obres de Sant Pere de Vilamajor.

S'han elaborat diversos models de sol·licituds de llicències urbanístiques o comunicacions prèvies. En els models s'hi especifica la taxa, impost i/o fiances que corresponen a cada tràmit, i la documentació que cal presentar.

Com es poden tramitar?

 • Presencialment: Imprimir el model corresponent que trobareu en aquest apartat. Omplir-lo, i presentar-lo amb tota la documentació preceptiva, a les oficines de l'Ajuntament.
 • Electrònicament: A través de la Seu Electrònica, emplenant el formulari corresponent que hi trobareu (cal disposar de signatura electrònica).

Comunicació prèvia d'obres - comunicació immediata

Comunicació immediata - Descarregar en PDF

 • Instal·lacions o obres de reforma, modificació o rehabilitació de poca entitat que no requereixin l’elaboració de projecte tècnic, podent ser executades en un termini màxim d’un mes. Tampoc hauran de requerir informe tècnic, per no ser regulades pel planejament urbanístic ni per la legislació sectorial d’accessibilitat o d’habitabilitat.
 • Reforma de cuina, lavabo, dutxa, bany i/o safareig.
 • Reparació, substitució o execució de paviments en edificis (soleres de formigó, mosaics, gres de terrasses, parquets...)
 • Reparació, substitució o execució de revestiments interior (enrajolat, enguixat, arrebossat, aplacat, pintat...)
 • Reparació, substitució o execució de revestiments exterior (arrebossat, aplacat, pintat...)
 • Reparació, substitució o instal·lació de fusteria o serralleria (portes, finestres, persianes, baranes, reixes...)
 • Reparació, substitució, execució o eliminació de falsos sostres.
 • Substitució o eliminació d’aparells sanitaris, taulells, mobles de cuina.
 • Reparació, substitució, execució o eliminació de canonades de desguàs, baixants, i canals; tant interiors com exteriors.
 • Creació, modificació o eliminació d’instal·lacions interiors (electricitat, fontaneria, telecomunicacions...)
 • Reparació puntual de cobertes, xemeneies, terrasses, ràfecs, cornises i balcons.
 • Retirada d’instal·lacions o equips fixats a edificis.

Comunicació prèvia d'obres - comunicat diferit

Comunicació diferida per a obres i instal·lacions. Descarregar el PDF

 • Les construccions i instal·lacions de nova planta i obres d’ampliació, d’escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica que no tinguin, de forma eventual o permanent, caràcter residencial ni públic i es desenvolupin en una sola planta.
 • Les obres de reforma, modificació, rehabilitació que no alterin la configuració arquitectònica dels edificis, entenent com a tals, les que tenen caràcter d’intervenció total o les parcials que produeixin una variació essencial de la composició general exterior, la volumetria o el conjunt del sistema estructural o; que no tinguin per objecte canviar els usos característics de l’edifici.
 • Canvi d'ús dels edificis i instal·lacions, excepte a ús residencial.
 • Construccions o instal·lacions de tanques.
 • Construccions o instal·lacions de murs.
 • Col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des  de la via pública.

Comunicat diferit de primera utilització i ocupació total. Descarregar el PDF

 • Primera utilització i ocupació total

Llicència urbanística

Llicència d'obres. Descarregar el PDF

 • Documentació a annexar en cas d'obres. Descarregar el PDF
 • Documentació a annexar en cas de moviments de terra o instal·lacions. Descarregar el PDF
 • Documentació a annexar en cas de demolicions. Descarregar el PDF
 • Documentació a annexar en cas de reforma, rehabilitació reconstrucció i/o demolició de volums discordants en edificacions incloses al Pla Especial de Masies. Descarregar el PDF

Llicència de parcel·lació o de declaració d'innecessarietat de la parcel·lació. Descarregar el PDF

Llicència de primera utilització i ocupació parcial. Descarregar el PDF

Llicència de tala d'arbres. Descarregar el PDF

 • Tala de masses arbòries
 • Tala de vegetació arbustiva
 • Tala d'arbres que presentin risc per a les persones o béns immobles.
Darrera actualització: 27.08.2021 | 12:37
Darrera actualització: 27.08.2021 | 12:37