BASES DE PARTICIPACIÓ FOTOGRÀFICA AL CALENDARI 2024 DE SANT PERE DE VILAMAJOR

L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor editarà un calendari institucional amb imatges del municipi i informació sobre les dates i festes principals previstes pel 2024. Aquest calendari es repartirà gratuïtament als habitatges del municipi i als usuaris de l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana.

  • Les àrees de Participació i de Comunicació de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor animen a la ciutadania a participar amb la presentació de fotografies d’acord amb les següents bases:

BASES DE PARTICIPACIÓ FOTOGRÀFICA AL CALENDARI 2024 DE SANT PERE DE VILAMAJOR

1 . TEMA DE LES FOTOGRAFIES 2024.

El tema del concurs és “ELEMENTS DEL PATRIMONI DE VILAMAJOR”. L’objectiu d’aquest títol és fotografiar qualsevol detall d’element patrimonial del municipi de Sant Pere de Vilamajor relacionat amb el patrimoni arquitectònic, cultural o natural. Alguns exemples podrien ser portals o finestrals de pedra, xemeneies de masia, un pou o bassa, pedra de terme, font, una festa, detall d’un tronc o branca d’un arbre monumental...

2. PARTICIPANTS.

Qualsevol persona hi pot participar amb un màxim de 10 fotografies per participant.

3. OBRES ORIGINALS.

Les obres hauran de ser originals i inèdites, i no podran haver estat difoses prèviament a través de cap mitjà o canal (Internet, sales d'exposicions, etc.). Aquestes fotos no hauran d’ incloure cap menció o reproducció de la imatge, nom, marca o altres signes distintius de tercers, ni obres creades per tercers, llevat que els participants disposin de les corresponents autoritzacions, llicències o permisos amb amplitud suficient. Les fotografies que puguin vulnerar drets personals o que puguin resultar ofensives, violentes, incendiàries, difamatòries o discriminatòries seran desqualificades. Així mateix, l’organització es reserva el dret de desqualificar les fotografies que consideri inoportunes sota el seu propi criteri.

4. FORMA DE PRESENTACIÓ.

Les fotografies s’han d’enviar al correu electrònic comunicacio@vilamajor.cat fent constar:

Nom de l’autor (si no es posa l’autor, en cas de ser escollida la fotografia, es signaria amb “Anònim”).

Indret o descripció de l’element fotografiat. (en cas de no acreditar que l’element patrimonial és de Sant Pere de Vilamajor es podria desclassificar la fotografia).

Les fotografies han de seguir el següent format:

El format de l’arxiu de la fotografia ha de ser .jpg i resolució mínima de 300 ppi.

El format de la fotografia ha de ser horitzontal, pensada per imprimir-se en 21x29,7 cm.

El període de presentació de fotografies s’iniciarà el mateix dia de la publicació d’aquestes bases al web municipal i s’acabarà dilluns 13 de novembre de 2023 a les 0:00h.

5. TÈCNICA.

Podran presentar-se fotografies en color, en blanc i negre (monocromia) o virades. No s’admetrà cap fotografia que distorsioni la realitat. En cap cas s’acceptaran collages, canvis de lloc, clonatges, muntatges i/o fotografies pintades o manipulades digitalment que alterin el contingut de les imatges. No es permetrà manipulació llevat del canvi de mida, retall, il·luminació o enfosquiment selectiu i la restauració del color original de l’escena.

6. CRITERIS DE SELECCIÓ.

Es valorarà la qualitat tècnica, correcció de la composició, harmonia dels colors, originalitat, atractiu de la imatge exposada i que sigui representativa de Sant Pere de Vilamajor.

7. JURAT.

El Jurat estarà format per tres persones escollides per la regidoria de Comunicació.

8. DIFUSIÓ I DRETS D’AUTOR.

Les obres fotogràfiques realitzades i presentades són propietat dels seus autors. En participar en el “Calendari Institucional de Sant Pere de Vilamajor 2024” s’autoritza a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor a reproduir, publicar i comunicar al públic i, per qualsevol mètode, les fotografies seleccionades per a la realització d’exposicions, per a la publicació del calendari, així com per a la difusió i promoció relacionada amb aquest procés. Per a qualsevol altre possible ús comercial que es pogués donar, l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor contactaria amb l’autor/a de l’obra fotogràfica per acordar les condicions de l’ús.

9. PREMIS I RECONEIXEMENTS.

D’entre totes les fotografies participants s’escolliran 12 fotografies: una per cada mes de l’any. El jurat, si ho creu oportú, també podria seleccionar altres fotografies per il·lustrar la portada o el resum del calendari. Aquest concurs no té premi de dotació econòmica. El concurs pot ser declarat desert pel Jurat. Es lliurarà a tots els participants seleccionats un diploma acreditatiu. El nom de l’autor de cada fotografia constarà en una zona ben visible al costat de la fotografia.

10. VEREDICTE I LLIURAMENT DE DIPLOMES.

El veredicte es comunicarà el 27 de novembre de 2023 a tots els participants a través dels seus correus electrònics. La decisió del Jurat es considerarà inapel·lable.

11. PROTECCIÓ DE DADES.

L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor respectarà en tot moment la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, configurada per Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei. Les persones participants en el concurs, pel fet de participar, consenten que les seves dades siguin incorporades al fitxer de dades del qual és titular l’ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, carrer Nou. 26, de Sant Pere de Vilamajor. Les dades només podran ser utilitzades per gestionar el concurs.

12. ALTRES CONDICIONS.

La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. La Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament atendrà les reclamacions i/o suggeriments, així com qualsevol imprevist no recollit en aquestes bases. En cas de dubte o aclariment de les bases, us podeu posar en contacte amb la regidoria de comunicació al 938450008. comunicacio@vilamajor.cat

Darrera actualització: 16.08.2023 | 14:05