Associació de Veïns de Can Derrocada

Associació de veïns del barri de Can Derrocada.

 

Objectius:

La finalitat principal de l’associació és la promoció de les relacions socials en el veïnat de Can Derrocada de Sant Pere de Vilamajor. Aquest fi es desenvolupa, en el seu àmbit territorial d’actuació. Altres objectius són:

 

a) Programar i dur a terme activitats socials de caràcter lúdic, recreatiu o esportiu, fonamentalment de caràcter familiar,

 

b) Promoure la creació d’espais i fòrums de trobada per als veïns,

 

c) Fomentar les relacions socials i familiars entre els residents,

 

d) Col·laborar amb les altres entitats veïnals del municipi de Sant Pere de Vilamajor en activitats i iniciatives de finalitats equivalents a les de l’associació,

 

e) Col·laborar i servir d’interlocutor amb l’Ajuntament per a totes les qüestions que puguin afectar al veïnat de Can Derrocada,

 

f) Intervenir en la defensa dels interessos comuns i majoritaris dels veïns en totes aquelles qüestions d’interès social del veïnat,

 

En queda exclòs tot ànim de lucre.

  

L'àmbit territorial principal d'activitat de l’entitat és el veïnat de Can Derrocada del municipi de Sant Pere de Vilamajor. No obstant això, també es considera indicativa de l'àmbit d'activitat qualsevol altra referència geogràfica (sigui de caràcter local, estatal o internacional) relacionada amb les activitats de l'associació.

 

Per a formar part, en qualitat de soci, de l’associació, cal complir els següents requisits:

 

a) Tenir 14 anys complerts.

 

b) Residir al veïnat de Can Derrocada de Sant Pere de Vilamajor; o bé ser titular de la propietat o del dret d’ús d’una finca a l’esmentat veïnat.

 

c) Ser acceptat per la Junta Directiva.

  

Tanmateix, podran ser socis:

 

a) Les persones que acreditin llarga vinculació social al veïnat de Can Derrocada, sempre que siguin avalades per cinc socis de diferents unitats familiars.

 

b) Els membres de la unitat familiar d’un soci que compleixi els requisits esmentats a l’apartat 1 d’aquest article.

  

3. Es considera unitat familiar la formada per cònjuges o parelles de fet, els seus fills, i els avis. La condició de residència s’entendrà tant amb caràcter permanent, com eventual.

 

4. Per a ser soci, caldrà presentar una sol·licitud a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre això en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà, per a la seva confirmació, a l’Assemblea General més immediata.

 

5. Els socis menors d’edat, que, llevat de què estiguin emancipats necessitaran el consentiment, documentalment acreditat, de les persones que hagin de suplir la seva capacitat, no tenen vot però si veu en les assemblees, ni poden elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva.

 

 

 

Olzinelles, 8 - 08458
Telèfon: 609 328 192
Fax: 93 499 02 72
Adreça electrònica: canderrocada@sp.vilamajor.cat
Horari:  
Darrera actualització: 30.06.2017 | 09:43