Jutjat de pau

Actualment, el jutge de pau de Sant Pere de Vilamajor és el Sr. Josep Pujol Puig, i el seu substitut és el Sr. Josep Brunell Gómez.

El Jutjat de Llinars del Vallès és la seu de l'agrupació número 38 de Jutjats de Pau, integrada també pels municipis de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor.

Hi ha jutjat de pau a tots els municipis on no hi ha jutjat de primera instància i instrucció. Els jutjats de pau són òrgans unipersonals amb jurisdicció al terme municipal. A Catalunya hi ha actualment 897 jutjats de pau.

Al capdavant del jutjat de pau hi ha el jutge de pau, que és elegit per l'ajuntament del municipi i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període 4 anys. Per ser jutge de pau només cal ser major d'edat, tenir la nacionalitat espanyola i no estar immers en cap causa d'incapacitat, ni d'incompatibilitat per a l'exercici de les funcions jurisdiccionals (s'exceptuen les relatives a l'exercici d'activitats professionals o mercantils).

Per ser jutge de pau no fa falta ser llicenciat en dret. Tenen competència en l'àmbit civil, dels assumptes de quantia inferior als 90€, excepte els supòsits inclosos a l'article 250.1 de la Llei d'enjudiciament civil que, per raó de la matèria, corresponen als jutjats de primera instància i instrucció. Aquest article fa referència a les demandes que es derivin dels contractes d'arrendament de finques rústiques o urbanes.

En l'àmbit penal, coneixen de les faltes contra les persones, d'algunes contra el patrimoni i contra els interessos generals. Per exemple, els jutges de pau coneixen de les amenaces lleus, del deslluïment de béns immobles de domini públic o de la pertorbació lleu de l'ordre públic. Per llei també tenen atribuïdes competències en matèria de registre civil.

Els jutges de pau són compensats per la seva activitat en els termes que estableixi la Llei de pressupostos generals de l'Estat. Aquesta compensació, que varia segons el nombre d'habitants del municipi, és compatible amb les percepcions que ingressin provinents d'altres activitats professionals compatibles amb l'exercici del càrrec.

La Llei orgànica del poder judicial preveu que hi pugui haver una única secretaria per a diversos jutjats de pau. Així mateix, Catalunya disposa d'una normativa pròpia pel que fa a la creació i modificació d'agrupacions de secretaries de jutjats de pau que es recull en el Decret 75/1997, de 18 de març.

Horari

  • Sant Pere de Vilamajor: dimarts i dijous de 9 a 11:30 h - Tel. 938 450 812 
  • Sant Antoni de Vilamajor: dimarts i dijous d'11:30 a 14 h - Tel. 938 453 800 
  • Llinars del Vallès: dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14 h - Tel. 938 413 701

QUI EL GESTIONA

Secretària del Jutjat de Pau: Sra. Montserrat Bonamussa

Adreça

Local de Serveis Municipals - C/ Nou, 24 - Sant Pere de Vilamajor

TELÈFON

938 450 812

Jutjat de Pau

Carrer Nou, 24 - 08458 Sant Pere de Vilamajor - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 450 812
Horari:  
dimarts i dijous de 09:00 a 11:30 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 25.01.2021 | 11:35

Imatges